Výstavba a rozvoj obce 1988 - 2006Každý z nás má v sebe príbeh svojho života. Po rokoch, čo som tu pracoval, od 1.11.1988 ako tajomník MNV1 (Miestny národný výbor) a od 8. decembra 1990 po komunálnych voľbách už ako starosta obce2, vidím výsledky nášho spoločného snaženia.
Čas sa zastaviť nedá, hovorí ľudová múdrosť a ja si to uvedomujem o to viac. Tak ako vek mení každého z nás, aj ja som sa usiloval meniť a skrášľovať našu obec. Viem, že na každom kroku vidieť plody našej spoločnej práce, každý kút dýcha tvorivou silou, ktorá je poznačená umom a zručnosťou našich občanov. Medzi mnou a občanmi za týchto 18 rokov sa vybudoval hlboký a úprimný vzťah, ktorý nemožno ničím vymazať. V začiatkoch som sa obával, že dobro, láska, ústretovosť, zmysel pre estetiku a krásno nemajú v súčasnom svete potrebné zázemie, ale majú. Poslaním týchto riadkov nie je vymenovať všetky akcie, ktoré sa previedli počas tohto obdobia, ale spomenúť dôležité.
1990 – rekonštrukcia priestorov knižnice
1991 – výstavba vodovodu a elektriny na cintoríne
1991 – výstavba novej budovy požiarnej zbrojnice
asanácia starej budovy požiarnej zbrojnice
10. jún 1992 – daný do užívania „Dom smútku“
1992 – rekonštrukcia starej budovy MNV, zriadenie pekárne
1.nov. 1992 – bol upečený 1. malcovský chlieb v novozriadenej pekárni upiekol ho pekár Jozef Ďurík
1995 – asanácia budovy starého kultúrneho domu
1995 – asanácia dreveného baraku pri ZŠ, v minulosti slúžil ako škola
1998, 1999 – príprava a následné schválenie obecným zastupiteľstvom ŠTATÚTU OBCE, SYMBOLOV OBCE ( erb, pečať, vlajka)
5.august 2000 – slávnostná vysviacka erbu obce a obecných insígnií v gréckokatolíckom chráme za účasti prešovského biskupa Mons. Jána Hirku
1. 4. 2003 – začiatok výstavby telocvične
1. júl 2003 – vydanie 1. pohľadnice Malcova pri príležitosti 665. výročia prvej písomnej zmienky o obci
20. 1. 2004 – vydanie povolenia na užívanie budovy telocvične pri ZŠ
2005 – výstavba kanálu Kurnac
2005 – rekonštrukcia šatní a spŕch v budove TJ
2006 – rekonštrukcia Domu smútku
8. 10. 2006 – slávnostná posviacka Domu nádeje

Ďalšie aktivity vo výstavbe obce :

 • Rekonštrukcia elektrickej siete v celej obci
 • Vývoz tuhého domového odpadu
 • Rekonštrukcia rozhlasového vedenia a rozhlasovej ústredne
 • Vybudovanie autobusových čakární
 • Výstavba malej čističky pre bytové jednotky
 • Údržba oceľových lávok cez potoky v obci
 • Výstavba cesty na cintorín
 • Rekonštrukcia schodov na obecnom úrade a kultúrnom dome
 • Odkanalizovanie a výstavba chodníka (križovatka – futbalové ihrisko)
 • Oprava cesty na Kurnackej ulici
 • Vyasfaltovanie miestnych komunikácií
 • Vybudovanie cesty k rómskej osade
 • Údržba budov (kultúrny dom, MŠ)
 • Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome (všetky tri poschodia)
 • Rekonštrukcia sociálnych zariadení na obecnom úrade
Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o výstavbu a zveľaďovanie obce alebo akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri práci obecného úradu. Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva za ich konštruktívnosť a aktuálnosť riešenia jednotlivých problémov. Ďakujem svojím zástupcom, ktorí mi pomáhali počas všetkých volebných období:
 • Ing. Jozef Križanský
 • p. Michal Kaščák
 • p. Ján Džamba