Materská škola Malcov


SPRÁVA O VÝCHOVNO-VDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKôL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

MATERSKÁ ŠKOLA

 • Materská škola Malcov
 • Malcov 133
 • 054 / 47 96 286
 • Zriaďovateľ školy - Obec Malcov,
  Starosta obce Ján Bľanda

 • riaditeľka MŠ: Oľga Ronďošová

 • Kontakt:
  054/4796286
  Email: msmalcov@zoznam.sk

 • Učiteľky:
  Mária Bľandová
  Mária Hajmacherová
  Miroslava Krupová

 • Upratovačka: Eva Lamancová

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ

 • Vedúca ŠJ: Helena Kačmárová
  Kontakt: 054/4796286

 • Kuchárka: Helena Kačmárová

V školskom roku 2006/2007 navštevovalo MŠ 56 detí. Z uvedeného počtu na vstup do ZŠ Malcov sa pripravovalo 19 detí. V uvedenom školskom roku výchovno-vzdelávací proces zabezpečovali 4 pedagogickí zamestnanci, z prevádzkových pracovníkov jedna školníčka, jedna kuchárka a vedúca ŠS na 30%.

Aktitivy pre verejnosť

V tomto školskom roku sa MŠ prezentovala na rôznych aktivitách pre verejnosť:
 1. Posedenie s dôchodcami – vystúpenie starších detí
 2. Deň narcisov
 3. Deň matiek – kultúrny program, pozornosť pre mamičky
 4. Prehliadka v speve

Boli usporiadané aj aktivity pre rodičov:
 • Výstavka jesenných plodov
 • Zhotovenie kŕmidiel a búdok pre hladujúce vtáčiky
 • Vianočná akadémia - vystúpenie detí, posedenie pri vianočných dobrotách
 • Deň otvorených dverí v MŠ
 • Veľkonočná výstava kraslíc
 • Rozlúčka s budúcimi prvákmi

Zorganizovali sa aj aktivity len pre deti:
 • Beh októbra – súťaž behu medzi triedami
 • Šarkaniáda – zhotovenie a púšťanie šarkanov
 • Návšteva Mikuláša v MŠ – privítanie Mikuláša krátkym programom detí, rozdávanie darčekov
 • Pečenie medovníkov za pomoci učiteliek
 • Valentínky – zhotovenie darčekov pre kamaráta
 • Fašiangová Veselica v MŠ – prezentácia rôznych masiek – sladká odmena
 • Maľovanie kraslíc s učiteľkami – Hajmacherová, Bľandová
 • Návšteva obecnej knižnice
 • MDD – športový deň, diskotéka, súťaženie, kreslenie na chodník, opekanie špekačiek

MŠ sa zapojil do akcií, ktoré organizovala Základná škola Malcov:
 • Fašiangová veselica
 • Slávnostný zápis do 1.ročníka ZŠ
 • Návšteva starších detí v 1. ročníku ZŠ

Fungovanie materskej školy

Budova MŠ je pôvodne postavená ako trojtriedna MŠ a jedna trieda detské jasle. V súčasnosti priestory budovy nie sú v dostatočnej miere využité. Výchovno-vzdelávací proces sa vykonáva v ľavom bloku budovy – 1.trieda na prízemí a 2.trieda na poschodí. Ďalšie využité priestory pre potreby MŠ sú vstupná chodba, 2 šatne, jedáleň, 2 umyvárne a detské WC, WC pre dospelých, kuchyňa, riaditeľňa. V pravom bloku budovy pre detské jasle je zriadená rýchla zdravotná služba a časť bloku nie je využívaná. Budova MŠ má samostatný vchod, je účelová, priestranná a slnečná. Materiálno-technické vybavenie MŠ je dostatočné. K dispozícii je detská literatúra, literatúra pre učiteľky, televízor, rádioprehrávač a v dostatočnej miere je zabezpečenie pomôckami na výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Chod MŠ je zabezpečovaný z rozpočtu obce. Na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy prispievajú rodičia príspevkom 200 korún na čiastočnú úhradu nákladov.

Výchovno-vzdelávacie ciele

Ciele školy v koncepčnom zámere rozvoja školy sú nasledovné:
 • Zaškolenosť 5 – 6 ročných detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Plnenie úloh prosociálnej výchovy
 • Posilňovať individuálny prístup k deťom
 • Rozvoj grafomotorických zručností
 • Rozvoj komunikačných schopností detí
 • Upevňovanie telesného a pohybového rozvoja detí
Z hľadiska individuálneho prístupu vo výchovno-vzdelávacom procese sa zabezpečujú rôzne aktivity. Prioritou bolo zaradiť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia medzi ostatné deti. Deti sa viedli k ohľaduplnému a kamarátskemu správaniu vo vzťahu dieťa a učiteľ, dieťa a dieťa.
Efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu sa plnila cez konkrétnosť plánovaných úloh primeraných veku detí.

Rozvíjanie poznania – bolo najhlbším zdrojom vedomostí a nových poznatkov z okruhov vychádzajúcich z PV a V zohľadňujúcich jednotlivé ročné obdobia. Využívali sme zážitkové učenie.

Jazyková výchova – upevňovali sme správnu výslovnosť. Každý týždeň sme si pomáhali v jazykovom okienku básničkou, v druhom polroku spojenú s oboznamovaním s písmenkami. Básničky nám veľmi pomáhali pri analyticko-syntetickej práci so slovami. Najväčšie rečové problémy mali deti zo sociálne znevýhodneného prostredia . Nápomocné v tejto problematike sme boli aj my učiteľky, ale hlavne po konzultácii s rodičmi - návšteva logopéda.

Matematické predstavy – úlohy matematických predstáv detí zvládli. Pomáhali sme si pracovnými zošitmi. Využívali sme skupinové formy práce, ale aj didaktické aktivity. V priamej práci s deťmi sme rešpektovali individuálne tempo učenia sa detí. K jednotlivým úlohám je potrebné sa vracať a opakovať ich, aby sa deťom utvrdili vedomosti v oblasti orientácie vpravo – vľavo, geometrické tvary. Pri overovaní viesť deti, aby plnili úlohu iba po jednom počutí.

Prosociálna výchova – naším každodenným rituálom sa stali ranné sedenia, pri ktorých sme rozoberali jednotlivé témy správania, detí sa učili vyjadrovať svoje pocity, pestovať svoj vzťah k sebe, rovesníkom, dospelým. Pozitívne hodnotím plnenie prosociálnej výchovy založené na dobrom vzťahu učiteľky s dieťaťom.

Zvýšená pozornosť bola venovaná grafo-motorickej príprave. Osvedčil sa zošit, ktorý sa na začiatku školského roka upraví a predpíše a tak deti každý týždeň systematicky precvičujú jednotlivé cvičenia.
Naše predškolské zariadenie spĺňa všetky psycho-hygienické požiadavky pre konkrétne podmienky výchovy a vzdelávania.

Rodičia sa podieľajú na úprave okolia MŠ, ale aj spoločenskou účasťou na rôznych akciách a využívajú sa aj poradenské služby logopéda a psychológa.