Rok 2007 v skratke

A. Služby občanom

 1. V spolupráci s MUDr. Bujňákovou – poskytovanie služby predpisovania liekov (receptov) každú druhú stredu od 13.30 do 14.30 hod. na obecnom úrade

B. Vypracované a podané projekty, žiadosti o poskytnutie dotácií

 1. Rekonštrukcia piatich pavilónov ZŠ + prístavba vstupu a šatní
 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie na vypracovanie projektu „Regulácia Večného potoka“
 3. Domovými ČOV k zlepšeniu životného prostredia v obci
 4. Žiadosť o poskytnutie dotácie na vybavenie knižnice počítačom a internetom
 5. Žiadosť o poskytnutie dotácie na akvizíciu knižnice (doplnenie knižničného fondu)
 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu verejného rozhlasu
 • Vypracované projekty:
  a) Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu
  b) Rekonštrukcia materskej školy

C. Údržba, úprava a zveľaďovanie obce

 1. Kultúrny dom – vymaľovanie balkóna (drevený obklad), osvetlenie javiska
 2. Materská škola – izolácia strechy, vymaľovanie interiéru a suterénu
 3. Dom nádeje – výmena starej zárubne a osadenie novej, doplnenie dlažby na chodbe a vymaľovanie
 4. Verejná zeleň
  - úprava porastov v okolí Rybného potoka, vytvorenie a výsadba nových kvetinových záhonov pri OcÚ, KD a pri č.d. 141
  - výrub stromov ohrozujúcich budovy a bezpečnosť občanov pri OcÚ a b.j. 27 a 28
 5. Miestne komunikácie
  - betónovanie a asfaltovanie výtlkov – jám (Kurnacká ul., Farská ul., prístupová cesta k TJ)
  - asfaltovanie prístupovej cesty k OcÚ, KD, záchrannej službe, MŠ
  - vyasfaltovanie parkoviska pre nákupným strediskom
  - osadenie zábradlia pri č. 40 – na ceste 1. triedy
 6. Areál TJ
  - rovnanie tréningového futbalového ihriska strojom GREDER
  - dovoz 50 m³ hliny a vyrovnanie plochy ihriska
  - rovnanie terénu okolo chaty TJ strojom JCB (hon)
  - dovoz 28 m³ hliny a vyrovnanie okolia chaty
  - vybetónovanie vchodu do chaty
  - uloženie dlažby za chatou
  - osvetlenie interiéru a exteriéru chaty
  - rekonštrukcia (zváranie a natieranie) vstupnej brány, striedačiek, futbalových brán, tribúny, sedačiek
  - údržba trávnatej plochy ihrísk

D. Kultúra a šport

 1. zájazd na hokejové stretnutie play off Košice – Trenčín
 2. volejbalový turnaj o Pohár starostu obce
 3. podpora OcÚ – vystúpenie hudobnej skupiny Jiřího Zmožka v gréckokatolíckom kostole
 4. Jánske športové popoludnie organizované OcÚ, gréckokatolíckym a rímskokatolíckym farským úradom
 5. filmové popoludnie v knižnici pri príležitosti MDD
 6. posedenie dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 7. vyhodnotenie čitateľskej súťaže spojené s výzdobou vianočného stromčeka v knižnici
 8. obecný vianočný volejbalový turnaj

V spolupráci so ZO Únie žien Slovenska v Malcove boli zorganizované tieto podujatia:

 1. Valentínske posedenie na OcÚ
 2. výstava veľkonočných kraslíc
 3. oslavy Dňa matiek
 4. okresná prehliadka ľudového folklóru – ľudové piesne
 5. Anna party na chate TJ
 6. zájazd do Prešova na verejnú nahrávku Drišľakovín
 7. vianočná akadémia v KD

E. Propagácia obce

 1. otvorenie webovej stránky obce
 2. odhalenie pamätnej tabule občanov obce – účastníkov 1.čsl. armádneho zboru a Červenej armády (umiestnenej na ľavej strane hlavného vchodu OcÚ)
 3. informovanosť a zverejnenie uskutočnených akcií v obci (fotografie, články, osvetová práca) na propagačnej tabuli pred OcÚ
 4. vianočná výzdoba obce a obecného úradu
 5. silvestrovský ohňostroj pred KD


Rozvoj obce za roky 1988-2006