Základná škola Malcov

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MALCOV

 • Kontakt:
  Základná škola Malcov
  Malcov 16
  086 06 Malcov

  Tel. č.: 054 488 2122
  e-mail: zsmalcov@stonline.sk


 • Vedenie školy:
  Riaditeľ školy: Mgr. Viera Džundová
  Kontakt: 054/4882122

 • Zástupcovia: Ing. Anna Spišáková, Mgr. Jaroslav Vančik
  Kontakt: 054/4882123

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ

 • Vedúca ŠJ: Helena Kačmárová
  Kontakt: 054/4882124

FAKTY O ŠKOLE

V školskom roku 2007/2008 má základná škola 24 tried, ktoré navštevuje 446 žiakov.
Na I. stupni sú 4 triedy s počtom žiakov 89, na II. stupni je 20 tried s počtom žiakov 357.
Zastúpenie žiakov podľa jednotlivých obcí:
Malcov178
Lenartov76
Lukov50
Livov12
Livov. Huta4
Snakov43
Hrabské45
Gerlachov37
Rokytov1

Na škole pôsobí 30 pedagogických pracovníkov, 2 asistentky učiteľa, 1 pracovníčka PAM, 1 ekonómka a 10 prevádzkových zamestnancov.

Krúžková činnosť – vzdelávacie poukazy

Aj v tomto školskom roku platia pre žiakov vzdelávacie poukazy. Riaditeľstvo základnej školy vydalo 446 vzdelávacích poukazov. Naspäť bolo prijatých 144 poukazov. Žiaci, ktorí vzdelávací poukaz vrátili škole, navštevujú tieto krúžky:
 1. pohybové hry
 2. Výtvarný
 3. Futbalový
 4. Internetový
 5. Dobrá gazdiná

História školy

 • 23. marca 1945 vznikla Ruská meštianska škola v Malcove - dve triedy s vyučovacím jazykom ruským a jedna trieda s vyučovacím jazykom slovenským.
 • 3. septembra 1973 bola do prevádzky uvedená nová školská jedáleň s kapacitou 280 detí.
 • 28. - 29. mája r. 1970 ZDŠ nadviazala družbu s poľskou školou v Kobyľanke.
 • 5. 9. 1995 bol odovzdaný do prevádzky nový pavilón.
 • 6. 12. 1996 - krst prvého školského časopisu Prameň.
 • 1. 4. 2002 prešla škola na právnu subjektivitu.
 • V školskom roku 2003/2004 bola uvedená do prevádzky telocvičňa a bola zriadená učebňa výpočtovej techniky s napojením na internet.