Územný plán obce Malcov

1.7.2016 - Oznamy Autor:

Vážení občania,

Obec Malcov po ukončenom verejnom obstarávaní  zahájila v mesiaci jún 2016 prostredníctvom spoločnosti Atrium, s.r.o. Košice prípravné práce na spracovávaní Územného plánu obce Malcov (UPN-O).

Zahájená bola príprava prvej etapy ÚPN-O a to prieskumy a rozbory.  

Spracovanie tohto dokumentu má zásadný význam pre budúci rozvoj obce  vo všetkých oblastiach či už spoločenského, hospodárskeho alebo  kultúrneho života obce. Keďže doposiaľ  obec Malcov nemá a nemala UPN-O spracovaný, po schválení  jeho obstarania v Obecnom zastupiteľstve a ukončení verejného obstarávania na výber spracovateľa sú práce na prípravu zahájené.

V tejto súvislosti žiadame  všetkých obyvateľov obce, ktorí majú na území obce Malcov trvalý alebo prechodný pobyt alebo sú vlastníkmi nehnuteľností na jej území, aby boli ústretoví k prípadným požiadavkám zo strany pracovníkov spracovateľskej spoločnosti a aby tak prispeli k úspešnému spracovaniu tohto diela, ktorého existencia do budúcna bude  mať nezastupiteľný a zásadný význam pre obec.