Infekčná anémia koní

23.9.2016 - Oznamy Autor:

 Vážení občania!

       Vzhľadom k tomu že v Slovenskej republike bol potvrdený výskyt  infekčnej anémie koní, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky prijala nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia infekčnej anémie koní na Slovensku.

            Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nariadila povinné vyšetrenie všetkých koní starších ako 6 mesiacov, na infekčnú anémiu koní serologicky, u koní ktoré neboli vyšetrené na infekčnú anémiu koní minimálne 1x za posledné tri roky v termíne do 31.12.2016.

            Upozorňujeme, že odbery vzoriek na laboratórne vyšetrenie môžu vykonať len úradní veterinárni lekári a laboratórne vyšetrenia vzoriek vykonávajú úradné veterinárne laboratóriá. Odber vzorky ako aj laboratórne vyšetrenie je povinný uhradiť držiteľ zvierat.

            Chovatelia koní sú taktiež povinný mať zaregistrovaný chov koní ako aj chované kone v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.

            Infekčná anémia koní je nebezpečná nákaza koní ktorá sa najčastejšie    prejavuje  zvýšením  telesnej  teploty,  chudokrvnosťou, chradnutím, zníženou výkonnosťou koní a niekedy  úhynom.  Nákaza  sa  môže  prenášať  cicajúcim  hmyzom, krvou  infikovaných  zvierat,  nástrojmi,  krmivom,  pohlavnou  cestou  a ošetrujúcim  personálom. Infikované  kone  sa  v ohnisku  nákazy    utrácajú  a zakazuje  sa  premiestňovanie  zvierat,  vrátane organizovania pretekov, výstav, trhov, atď.  

 

 

Zoznam SVL v okrese Bardejov a ich adresy

__________________________________________________

 

 

Por. č.      Titul, meno, priezvisko                               Adresa trvalého pobytu          

 

1.              MVDr. Miroslav Deutsch             Záhradná 18, Giraltovce             

2.              MVDr. Martin Hirňák                   Lascov  44                                   

3.              MVDr. Juraj Kavuľa                    Na hradbách 2, Bardejov           

4.              MVDr. Milan Košč                       Pod Vinbargom 11, Bardejov    

5.              MVDr. Jozef Krasňan                  Dlhá 10, Dlhá Lúka                           

6.              MVDr. Marcel Marcinčák              Lesná 6, Zborov                          

7.              MVDr. Vojtech Melo                    Gorlická 9, Bardejov                  

8.              MVDr. Jozef Mihalčin                   Wolkerova 5, Bardejov               

9.              MVDr. Marián Rimarčík                Štúrová 31, Zborov                             

10.            MVDr. Peter Toth                        Becherov 123                             

11.            MVDr. Milan Žovin                       Dubová 8, Bard. Nová Ves                    

12.            MVDr. Patrik Ličko                       Komenského 21, Bardejov         

13.            MVDr. Ľubomír Michalka              Dlhý rad 20, Bardejov