Prenájom sály KD v Malcove

23.8.2017 - aktualizovane 7.2.2018 - Aktuality Autor: starosta

     Obecný úrad v Malcove oznamuje obyvateľom obce Malcov, ako aj ostatným záujemcom o prenájom sály kultúrneho domu (KD) v Malcove následovné:

     Obec podala na ministerstve ŽP SR v apríli  2017 žiadosť o poskytnutie NFP (nenávratný finančný príspevok) za účelom  realizácie  investičnej akcie s názvom "Zmena spôsobu vykurovania a zlepšenie tepelno-technických vlastností budov KD OcÚ a MŠ".  Jedná sa o rozsiahlu investičnú akciu, ktorej cieľom je zabezpečenie výmeny strechy na všetkých budovách, zmena spôsobu vykurovania vrátane výmeny tepelných telies, výmena okien a konečné zateplenie všetkých troch budov. Rozhodnutie pre tento projekt  bolo  nevyhnutným krokom vedenia obce vzhľadom  jednak na nevyhovujúci až chátrajúci stav budov, ktoré sú majetkom obce  a jednak si kladie za cieľ úsporu energií vo výške až 70% doterajších nákladov. Nemožno opomenúť ani nemalý pozitívny vplyv na životné prostredie.

     V súčasnom období,  po ukončenej formálnej kontrole (august 2017) zo strany ministerstva bude vykonané tzv. odborné posudzovanie našej žiadosti. Ukončenie posudzovania žiadosti  bude obci oznámené doručením konečného rozhodnutia.

     Termín, kedy sa tak stane (ukončenie posudzovania žiadosti) nám nie je známy a obec v tomto prípade nemôže žiadnym spôsobom do tohto procesu vstupovať a teda ovplyvniť termín konečného rozhodnutia. Predpokladáme však, že v najbližších dňoch, resp. mesiacoch roka 2018 by mohli byť výsledky hodnotenia hotové.

     Keďže sa jedná o investičnú akciu, ktorá má zásadný vplyv na posudzovanie prípadných žiadostí zo strany občanov o prenájom sály KD v budúcnosti (roky 2018 - 2019),  nie je možné v súčasnom období vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti  z objektívnych dôvodov (predpokladané stavebné práce a zmena vykurovnia budov  KD a OcÚ) záväzne zo strany Obce Malcov zaručiť dostupnosť a použiteľnosť sály KD na akékoľvek spoločenské akcie. 

     Prenájom sály KD na rok 2018 prichádza do úvahy do marca, prípadne do 1. pol. apríla tohto roka, kedy sa ešte nepredpokladajú prípadné stavebné práce..

     V prípade akýchkoľvek zmien, ktoré by mali vplyv na možnosti prenájmu KD budeme verejnosť okamžite  informovať.

     Je nám ľúto, že naše možnosti sú týmto obmedzené, ale rekonštrukčné práce sú nevyhnutné a sme nútení vyčkať do konečného rozhodnutia, aby nenastali prípadné komplikácie. Veríme, že tieto vyššie uvádzané skutočnosti  budú zo strany  obyvateľov našej obce, prípadne iných záujemcov o nájom našej sály KD  náležite pochopené.

 

S úctou

starosta obce

Stanislav Gernát