Modernizácia verejného osvetlenia v obci

25.5.2012 - Rozvoj obce Autor:

Podpisom zmluvy medzi Ministerstvom hospodárstva SR zastúpeným PhDr. Jurajom Miškovom - ministrom a Obcou Malcov zastúpenou Jánom Bľandom - starostom obce, zo dňa 28. marca 2012, naša obce získala finančné prostriedky z Európskych fondov a Štátneho rozpočtu  v poradní už na siedmy projekt  a to „Modernizácia  verejného osvetlenia v obci Malcov“ v celkovej čiastke 159.988,80  €. Modernizácia bola zahájená 19. mája 2012 a to demontážou pôvodných 95 kusov sodíkových svietidiel a montážou nových 138 kusov svietidiel LED. Predpokladaný termín ukončenia prác jún 2012. (foto)