Rozvoj obce v rokoch 2007-2012 (vlastné zdroje)

7.12.2012 - aktualizovane 24.4.2013 - Rozvoj obce Autor:

O b e c    M a l c o v

 

Realizované akcie roky 2007 – 2012 z vlastných zdrojov obce

 

Názov akcie/projektu

Termín

realizá-

cie

Náklady na akciu

 

Asfaltovanie chodníkov pri KD a MŠ

 

2007

 

14.121,50

 

Výmena okien a dverí na OcÚ

 

2008

         

11.866,07

 

Nové označenie ulíc

 

2009

 

120,00

 

Zhotovenie schodov na moste na Farskej ulici

 

2008

 

700,00

 

Sfunkčnenie tréningového futbalového ihriska + údržba futbalového areálu + zakúpenie traktorovej kosačky

 

 

2007

 

 

5.200,00

 

Výstavba novej plynofikovanej kotolne  

 

2009

 

16.793,00

 

Výstavba novej plynofikovanej kotolne   OcÚ

 

2010

 

20.000,00

 

Výmena okien a dverí MŠ + oprava prístreškov

 

2011

 

41.326,00

 

Zakúpenie šport. náradia - fitnes pre ženy

 

2010

         

1.099,61

 

Rozšírenie NN siete na rómsku osadu

 

2009

          

1.927,58

 

Úprava cesty na rómskej osade

 

2011

 

1.715,40

 

Modernizácia kuchyne MŠ

 

2011

 

3.451,25

 

Nová autobusová čakáreň na križovatke

 

2008

 

1.000,00

Príspevok na opravu Gréckokatolíckeho chrámu

 

2009

6.639,00

Príspevok na dokončenie Rímskokatolíckeho chrámu

 

2009

5.000,00

 

Rekonštrukcia kultúrneho domu

2011

38.173,00

 

Výmena kotla TJ

2012

2.729,52

 

Nákup hasičskej striekačky

2012

3.714,00

 

Rekonštrukcia kotolne OcÚ + nákup kotla na tuhé palivo

 

2013

 

14.230,00

 

Spolu EUR

 

 

 

189.705,93

 

Spolu SKK

 

5.715.080,47

 

     Rozpracované projekty na roky 2011 - 2014

 

 

Názov projektu

Realizácia

 

Plynofikácia obce Malcov

 

 

 

-         žiadosť obce o napojenie plynu bola v mesiaci august 2010 schválená SPP, a.s. Bratislava

-         realizácie plynofikácie obce sa začala v marci 2013

 

 

Kanalizácia obce Malcov

 

 

 

-         prebehlo už územné konanie a dňa 11.9.2009 bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby kanalizácie

-         v roku 2011 prebehlo stavebné konanie a bolo vydané stavebné povolenie