Ochrana lesov pred požiarmi

28.3.2014 - Aktuality Autor:

 

           Vážení občania,

 

príchodom  jari dochádza  k prebúdzaniu  života v  prírode a zároveň  aj  k  vytvoreniu  nebezpečenstva  vzniku požiarov najmä vypaľovaním suchých porastov a rozkladaním ohňov v prírode.

Najčastejšou príčinou  lesných požiarov, a to  nielen u nás, ale vo väčšine štátov Európy je konanie človeka a jeho hospodárska resp. iná činnosť. Podiel  iných činiteľov, napr. blesku je na lesných požiaroch zanedbateľný. Väčšina  požiarov vzniká z nedbalosti alebo neopatrnosti, resp. podcenením požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa (turistika, táborenie, hra detí,  vypaľovanie suchej  trávy,  kladenie  ohňa v  lese, fajčenie a pod.)

Z dlhodobého sledovania vývoja  požiarovosti vyplýva, že najčastejšou  príčinou lesných  požiarov je  neopatrnosť a nedbalosť ľudí, resp. podceňovanie  požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa v prírode(turistika, táborenie, hra detí, vypaľovanie suchej trávy,  kladenie ohňa v lese, fajčenie  a pod.). 

Na území Bardejovského okresu vzniklo  v roku 2013 140 požiarov   s priamou škodou 151 770 eur. Pri týchto požiaroch nebola  žiadna osoba usmrtená.   Zranenie utrpeli tri osoby. V porovnaní s tým istým obdobím roka 2012 došlo k zníženiu počtu požiarov o 52  prípadov a  k zníženiu priamych škôd  o 898 405 eur.

Jednotky   Hasičského a záchranného zboru   v okrese Bardejov  uchránili  pri  zásahoch  hodnoty  vo  výške 550 820 eur.

Najviac požiarov v roku 2013 bolo zaznamenaných na území okresu Bardejov  v  meste Bardejov (92) a obciach Beloveža (4), Zlaté, Abrahámovce, Bartošovce (3).

Podľa štatistických údajov za roka  2013 vyplýva, že najviac požiarov vzniklo  v mesiaci apríl - 47 požiarov. 

Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru tvoria požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí. Za obdobie mesiacov január až december vykazujeme 98 ( 69,99 % z celkového počtu požiarov) týchto požiarov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo k poklesu o 60 prípadov.

  Z hľadiska sledovaných príčin najviac požiarov  65 (46,42 % z celkového počtu, zníženie o 53 prípadov oproti roku 2012) vzniklo pri vypaľovaní trávy a suchých porastov.

            Z hľadiska štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v roku 2013 vzniklo v Bardejovskom okrese v odvetví poľnohospodárstva  9 požiarov  s priamymi škodami 430 eur.

            Ohrozenosť porastov  v tomto období  ovplyvňujú najmä klimatické faktory (sucho. vietor,  stav vegetácie - množstvo vyschnutej organickej hmoty), ale aj drevinová skladba a lokalizácia lesov. Staršie  listnaté stromy sú  menej ohrozené. Najohrozenejšie sú mladé  ihličnaté porasty a porasty  v bezprostrednom susedstve poľnohospodárskych a rekreačne exponovaných lokalít.

            Návrh  nového  systému  protipožiarnej  prevencie  a ochrany v lesoch vychádza z platných  právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany najmä zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  a vyhlášky. MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

Podľa tohto legislatívneho rámca  sa na zabezpečovaní protipožiarnej prevencie a ochrane  pred lesnými požiarmi musia podieľať tak štátne ako  aj neštátne organizácie obhospodarujúce lesy, ale aj lesné pozemkové spoločenstvá a individuálni vlastníci a to v úzkej súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy na úseku požiarnej ochrany,  štátnej správy lesného  hospodárstva, životného prostredia, správcami veľkoplošne chránených území, spoločenskými a záujmovými  organizáciami,  ktoré   vykonávajú  svoje  aktivity v prírode,  hlavne v  lese ale  aj samotnými  občanmi. Ide  najmä o dôsledné dodržiavanie zásad  požiarnej bezpečnosti ktoré musíme dodržiavať pri výrobných činnostiach alebo prechádzkach v lesných porastoch, pasienkoch, lúkach a poliach.

Pri uvedenej činnosti si musíme počínať tak, aby nedochádzalo ku vzniku požiarov, plniť príkazy a zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach, udržiavať v použiteľnom stave vecné prostriedky požiarnej  ochrany, dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti v  čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva  a mať na zreteli zákaz  vypaľovať porasty, zákaz fajčenia  a kladenia ohňa na miestach, kde by sa  mohol rozšíriť.

Právna úprava o požiarnej ochrane pamätá aj na tých, ktorí povinnosti vyplývajúce im zo  zákona o požiarnej ochrane nerešpektujú.

Takýmto právnickým a  fyzickým osobám – podnikateľom bude  uložená pokuta až  do výšky 8 298 eur a fyzickým osobám teda občanovi až do výšky 331 eur.

 Vážení občania,  veríme, že naše rady  prenesiete do svojich rodín,  školských a  pracovných kolektívov.  Len spoločné úsilie, opatrnosť a dodržiavanie uvedených  opatrení nám pomôžu preklenúť toto obdobie  zvýšeného nebezpečenstva vzniku  požiarov bez strát na ľudských životoch a životnom prostredí.