Protipovodňová ochrana Večného potoka

1.9.2014 - aktualizovane 19.10.2014 - Rozvoj obce Autor: OcÚ

      Vyhlásením výzvy v auguste 2014 z operačného programu Ministerstva životného prostredia  obec Malcov podala projekt „Malcov protipovodňové opatrenia v obci -  úprava Večného potoka“.  Účelom projektovej úpravy Večného potoka je predovšetkým zabezpečenie protipovodňovej ochrany obce Malcov.   

    Realizáciou protipovodňovej stavby sa stabilizujú brehy, dno toku, vybuduje 29 prahov – spomaľovačov toku a zminimalizuje sa nebezpečenstvo narušenia svahov a okolitého terénu.  Začiatok navrhovanej  úpravy je zaústenie Večného potoka do vodného  toku Topľa. Koniec úpravy v dĺžke 2,3 km je proti prúdu vodného toku smerom k obci Lenartov za intravilanom obce.

     Vyhodnotenie projektu zo strany Ministerstva životného prostredia dôjde do konca aktuálneho roka s realizáciou projektu v budúcom roku.

                                                                                                      /Ján Bľanda, starosta obce/