Výročná členská schôdza ZO JDS

25.2.2015 - Život v obci Autor:

Vždy začiatkom roka majú výbory ZO JDS plné ruky práce s prípravou výročných členských schôdzí. Aj naša organizácia, ktorá má 61 členov, v nedeľu  22. februára 2015 mala schôdzu, na ktorej hodnotila svoju činnosť  za trojročné obdobie.  Na členskú schôdzu prijali pozvanie: starosta obce JUDr. Stanislav Gernát,  poslanci OZ Ján Džamba a Ivan Lövinger, za OO JDS Bardejov predsedníčka Mgr. Anna Petričová a tajomníčka Helena Jurečková.

Prítomných privítala členka výboru Mária Džundová.  V pracovnej časti bola predložená správa o činnosti organizácie, správa o hospodárení, správa revíznej komisie a plán práce na rok 2015. Po  odznení jednotlivých správ nasledovala voľba výboru ZO na roky 2015 – 2017. Počas sčítavania hlasov volebnou komisiou bola diskusia, v ktorej vystúpil starosta obce JUDr. Stanislav Gernát. Starosta obce  zdôraznil prínos našej organizácie, ale aj generácie nielen pre rozvoj našej obce, ale skúsenosti skôr narodených dávajú možnosť aj mladšej generácii pokračovať v dobre zachovávaných tradíciách. Do diskusie sa zapojila aj predsedníčka OO JDS v Bardejove Mgr. Anna Petričová, ktorá veľmi kladne zhodnotila prácu organizácie pod vedením predsedu Juraja Gduľu. Zároveň oznámila, že na Okresnom sneme v Bardejove bude p. Gduľa  ocenený vyznamenaním I. stupňa.  

Po ukončení diskusie predsedníčka volebnej komisie predstavila 8-členný výbor. Predsedníčkou ZO JDS v Malcove sa stala na trojročné  volebné obdobie Mária Džundová.

V závere členskej schôdze boli ocenení jubilanti, ktorí oslávia v tomto roku okrúhle životné jubileum. (foto)

Mária Džundová, predsedníčka ZO JDS