UPOZORNENIE

26.5.2015 - Oznamy Autor:

U P O Z O R N E N I E !

Vážení občania,

     Zákon č. 223/2001 Z.z.  o odpadoch v znení neskorších predpisov   a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malcov č. 3/2007 upravujú problematiku spoločenských vzťahov v oblasti  nakladania s odpadmi.

     Keďže na území obce sú zisťované tzv. „nelegálne skládky“ odpadov „všetkého druhu“ , Obecný úrad Malcov upozorňuje občanov obce, tiež vlastníkov a  správcov  nehnuteľností, že každý z týchto subjektov má povinnosť predchádzať vzniku nepovolených skládok a v prípade zistenia pôvodcu založenia nepovolenej skládky na svojom pozemku, je povinný toto oznámiť príslušnému orgánu (okresný úrad), prípadne obci.

     Vo všeobecnosti okrem iného platí zákaz:

1./  ukladať alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom (zberné nádoby),

2./  zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom (prostredníctvom na to určenej zodpovednej osoby –fy Fúra, s.r.o.)

     V prípade porušenia týchto zákazov obec v rámci svojej kompetencie môže uložiť sankciu za priestupok až do výšky 165,96 Eur, Okresný úrad do výšky 663,87 Eur.

     Zároveň Obecný úrad Malcov  upozorňuje   na tú skutočnosť, že  konaním v rozpore s horecitovaným zákonom (zákon o odpadoch),  a  uložením pokuty nie je dotknutá trestná zodpovednosť  každého za svoje konanie -  za spáchanie niektorého z trestných činov proti životnému prostrediu  podľa II. Dielu šiestej hlavy  Trestného zákona (napr. trestné činy proti životnému prostrediu).  

     Nielen pre vyššie uvedené, ale predovšetkým z dôvodu ochrany životného prostredia, je najvyšší čas, aby si každý z nás uvedomil, že nakladanie s odpadom má svoje pravidlá, ktoré je potrebné rešpektovať.

     Na predchádzanie vytváraniu nepovolených skládok obec zvažuje prijať účinnejšie opatrenia, ktoré by stav nakladania s odpadmi na území obce monitorovali. Každé zistené a preukázané nepovolené nakladanie s odpadmi bude zadokumentované a zaslané  príslušnému orgánu na  rozhodnutie, prípadne rozhodne obec vo svojej kompetencii.