Odpady - druhé upozornenie

24.6.2015 - Oznamy Autor:

Upozornenie

     Obecný úrad Malcov opakovane upozorňuje obyvateľov obce, ako aj ostatné osoby zdržujúce sa na území obce, že problematika nakladania s odpadmi je upravená zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a konkretizovaná vo Všeobecne záväznom nariadení obce („VZN“) č. 3/2007.

     Z vyššie citovaných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplýva povinnosť pre každého:

1./ Zapojiť sa do systém zberu odpadov na území obce

2./ Triediť a zhromažďovať odpad na miestach na to určených (zberné nádoby)

3./ Zákaz vytvárania nepovolených skládok na území obce,

4./ Pôvodca odpadu zo záhrad a parkov /bioodpad) je povinný triediť tento odpad oddelene od ostatných odpadov (komunálnych ) a zabezpečiť jeho skompostovanie vo vlastných kompostoviskách.

5./ Pôvodca drobného stavebného odpadu je povinný  potrebu odvozu tohto odpadu nahlásiť poverenej organizácii najmenej dva dni vopred.

     Pre likvidáciu drobného stavebného odpadu je nevyhnutné, aby pôvodca odpadu toto nahlásil na obecnom úrade, ktorý zabezpečí  v určitom časovom období jeho odvoz (2x ročne).

     Ak nebudú rešpektované vyššie uvedené pravidlá budú aj naďalej vznikať  na území obce nepovolené skládky odpadu, ktorých je v súčasnej dobe riadne evidovaných celkom 22, pričom zo strany Okresného úradu Bardejov (odbor starostlivosti o životné prostredie) bude  pristúpené k sankciám, kde spodná hranica pokuty za jednu nepovolenú skládku predstavuje  najmenej 600 Eur a viac.

     Obec má tiež právomoc ukladať sankcie za porušenie ustanovení zákona a VZN obce až do výšky 165,96 Eur. Cieľom však nie  je ukladať sankcie, ale čistota životného prostredia.

     Pokiaľ sa obyvatelia obce nebudú navzájom kontrolovať v tejto oblasti, obec kontrolu nad každou jednou skládkou sama nezvládne.  Je preto aj na samotných obyvateľoch obce, či budeme platiť „ťažké peniaze za čierne skládky“, ktoré aj tak musí obec zlikvidovať na svoje náklady (jedná sa o tisíce Eur) alebo konečne „dostaneme rozum“ a budeme sa o odpad starať, ako rozumní ľudia.            Obyvatelia obce  svojim prístupom  k tejto problematike zároveň „rozhodnú“, aj o tom, aká výška poplatku bude v budúcnosti za likvidáciu odpadov.

 

Starosta obce