Navigácia

Obsah

Ochrana lesov pred požiarmi

Typ: ostatné
Ochrana lesov pred požiarmi

           Vážení občania,

 

príchodom  jari dochádza  k prebúdzaniu  života v  prírode a zároveň  aj  k  vytvoreniu  nebezpečenstva  vzniku požiarov najmä vypaľovaním suchých porastov a rozkladaním ohňov v prírode.

Najčastejšou príčinou  lesných požiarov, a to  nielen u nás, ale vo väčšine štátov Európy je konanie človeka a jeho hospodárska resp. iná činnosť. Podiel  iných činiteľov, napr. blesku je na lesných požiaroch zanedbateľný. Väčšina  požiarov vzniká z nedbanlivosti alebo neopatrnosti, resp. podcenením požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa (turistika, táborenie, hra detí,  vypaľovanie suchej  trávy,  kladenie  ohňa v  lese, fajčenie a pod.)

 

Na území Bardejovského okresu v roku 2017 vzniklo  112 požiarov   s priamou škodou 236 360 EUR. Pri týchto požiaroch nebola žiadna osoba usmrtená ale  4 osoby utrpeli zranenie. V porovnaní s tým istým obdobím roka 2016 došlo k zvýšeniu počtu požiarov o 1  prípad a  k zvýšeniu priamych škôd  o 142 040 EUR.

Jednotky   Hasičského a záchranného zboru   v okrese Bardejov  uchránili  pri  zásahoch  hodnoty  vo  výške 1 370 205 EUR.

Podľa štatistických údajov za rok  2017 vyplýva, že najviac požiarov vzniklo  v mesiaci marec  (33 požiarov) a apríl (16 požiarov). 

Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru tvoria požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí. Za obdobie mesiacov január až december vykazujeme 45 týchto požiarov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo k zvýšeniu o 1 prípad.   

            Pokiaľ ide o lesy, v roku 2017 evidujeme v lesoch 1 požiar s priamou škodou 20 EUR. Pri požiari v lese neboli zaznamenané žiadne zranené ani usmrtené osoby.

            Najväčšia požiarovosť v roku 2017 bola v týchto obciach: Bardejov (61), Abrahámovce (3), Marhaň (5), Raslavice (3) a Zborov (3).

            Z hľadiska sledovaných príčin najviac požiarov 39 (o 14 prípadov viac oproti roku 2016) vzniklo pri vypaľovaní trávy a suchých porastov s priamymi škodami vo výške 160 EUR.

Ohrozenosť lesných  porastov v tomto  období podnecujú klimatické faktory - sucho,  vietor, stav vegetácie, množstvo vyschnutej organickej hmoty, aktivita človeka, vypaľovanie trávy, kladenie ohňa, prázdninové obdobie,  turistika, fajčenie.    

            Návrh  nového  systému  protipožiarnej  prevencie  a ochrany v lesoch vychádza z platných  právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany najmä zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  a vyhlášky. MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

Podľa tohto legislatívneho rámca  sa na zabezpečovaní protipožiarnej prevencie a ochrane  pred lesnými požiarmi musia podieľať tak štátne ako  aj neštátne organizácie obhospodarujúce lesy, ale aj lesné pozemkové spoločenstvá a individuálni vlastníci a to v úzkej súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy na úseku požiarnej ochrany,  štátnej správy lesného  hospodárstva, životného prostredia, správcami veľkoplošne chránených území, spoločenskými a záujmovými  organizáciami,  ktoré   vykonávajú  svoje  aktivity v prírode,  hlavne v  lese ale  aj samotnými  občanmi. Ide  najmä o dôsledné dodržiavanie zásad  požiarnej bezpečnosti ktoré musíme dodržiavať pri výrobných činnostiach alebo prechádzkach v lesných porastoch, pasienkoch, lúkach a poliach.

 

Pri uvedenej činnosti si musíme počínať tak, aby nedochádzalo ku vzniku požiarov, plniť príkazy a zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach, udržiavať v použiteľnom stave vecné prostriedky požiarnej  ochrany, dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti v  čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  a mať na zreteli zákaz  vypaľovať porasty, zákaz fajčenia  a kladenia ohňa na miestach, kde by sa  mohol rozšíriť.

Právna úprava o požiarnej ochrane pamätá aj na tých, ktorí povinnosti vyplývajúce im zo  zákona o požiarnej ochrane nerešpektujú.

Takýmto právnickým a  fyzickým osobám – podnikateľom bude  uložená pokuta až  do výšky 16 596 eur a fyzickým osobám teda občanovi až do výšky 331 eur.

 Vážení občania,  veríme, že naše rady  prenesiete do svojich rodín,  školských a  pracovných kolektívov.  Len spoločné úsilie, opatrnosť a dodržiavanie uvedených  opatrení nám pomôžu preklenúť toto obdobie  zvýšeného nebezpečenstva vzniku  požiarov bez strát na ľudských životoch a životnom prostredí.

 


Vytvorené: 27. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2018 11:19
Autor: Správce Webu