Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Malcov - oznam

Typ: aktuality
Rekonštrukcia Kultúrneho domu Malcov

 

      Obec Malcov v nadväznosti na  už skôr  podaný oznam (september 2017 na pôvodnom webe) o predpokladanej rekonštrukcii Kultúrneho domu v Malcove oznamuje všetkým obyvateľom obce, ako aj ostatným potenciálnym záujemcom o prenájom Kultúrneho domu v Malcove následovné:

     Naša obec  bola úspešná pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)  v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Prípravné práce k žiadosti boli začaté v septembri 2016 a samotná žadosť bola podaná v marci 2017.  O tom, že Obec Malcov bola úspešným žiadateľom o NFP svedčí  Rozhodnutie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Kvalita životného prostredia, konajúcej v mene a na účet riadiaceho orgánu, ktorým je  Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 16.03.2018.  Rozhodnutie o schválení žiadosti na poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Obec Malcov vo výške 1 555 405 € so spoluúčasťou obce vo výške 5 % na realizáciu investičnej akcie s názvom "Zmena vykurovania a zlepšenie tepelno-technických vlastností budov OcÚ, KD a MŠ" prináša so sebou  dôležité obmedzenia spočívajúce v tom, že do doby, kým nebude investičná akcia ukončená a stavba skolaudovaná,   n e b u d e    m o ž n é     sálu KD v Malcove prenajímať na akýkoľvek účel.

     Presný termín začatia stavebno-rekonštrukčných prác v tomto okamihu  ešte nie je možné  presne určiť z dôvodu, že po schválení žiadosti je potrebné vykonať zo strany obce množstvo prípravných úkonov (príprava podkladov, hodnotenie  a kontrola postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré už boli doposiaľ vykonané a pod.).  Až po schválení všetkých postupov vo verejnom obstarávaní možno pristúpiť k podpisu zmluvy o  dielo s úspešným uchádzačom, čo z hľadiska času môže trvať min. 1 až 2 mesiace.

     Vzhľadom k vyššie popísaným skutočnostiam oznamujeme obyvateľom obce, ako aj všetkým ostatným potencionálnym záujemcom o prenájom KD v Malcove, že predpokladaná doba začatia stavebných prác bez nároku na jej nemennosť je stanovená najskôr na mesiac október - november  2018. Nie je však vylúčené, že termín začatia stavebných prác sa môže posunúť   Rekonštrukčné práce by mali trvať približne 6 - 8 mesiacov.  O všetkých zmenách v termínoch budeme verejnosť včas informovať akonáhle budú všetky administratívne záležitosti ukončené a bude pristúpené k odovzdaniu staveniska.

     Zároveň touto cestou žiadame o porozumenie a pochopenie  tej skutočnosti, že nie je možné zo strany obce v tejto chvíli stanoviť presné termíny, pretože celý proces investičnej akcie je živým procesom, do ktorého vstupuje množstvo subjektov a okolností, ktoré môžu mať vplyv na termín začatia a rovnako tak aj na termín ukončenia rekonštrukčných prác. Prípadný záujem prenájmu KD na mesiac október 2018 je potrebné osobne konzultovať na Obcenom úrade v Malcove.

     Ďakujeme za pochopenie.

 

Za Obce Malcov

Stanislav Gernát

starosta

   


Vytvorené: 25. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 9. 2018 13:54
Autor: Správce Webu