Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Malcov - oznam

Typ: aktuality
Rekonštrukcia Kultúrneho domu Malcov

 

      Obec Malcov v nadväznosti na  už skôr  podaný oznam (september 2017 na pôvodnom webe) o predpokladanej rekonštrukcii Kultúrneho domu v Malcove oznamuje všetkým obyvateľom obce, ako aj ostatným potenciálnym záujemcom o prenájom Kultúrneho domu v Malcove následovné:

     Naša obec  bola úspešná pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)  v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Prípravné práce k žiadosti boli začaté v septembri 2016 ia samotná žadosť bola podaná v marci 2017.  O tom, že Obec Malcov bola úspešným žiadateľom o NFP svedčí  Rozhodnutie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Kvalita životného prostredia, konajúcej v mene a na účet riadiaceho orgánu, ktorým je  Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 16.03.2018.  Rozhodnutie o schválení žiadosti na poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Obec Malcov vo výške 1 555 405 € so spoluúčasťou obce vo výške 5 % na realizáciu investičnej akcie s názvom "Zmena vykurovania a zlepšenie tepelno-technických vlastností budov OcÚ, KD a MŠ" prináša so sebou  dôležité obmedzenia spočívajúce v tom, že do doby, kým nebude investičná akcia ukončená a stavba skolaudovaná,   n e b u d e    m o ž n é     sálu KD v Malcove prenajímať na akýkoľvek účel.

     Predpokladaný termín začatia stavebno-rekonštrukčných prác v tomto okamihu  ešte nie je možné  presne určiť z dôvodu, že po schválení žiadosti je potrebné vykonať zo strany obce množstvo prípravných úkonov (príprava podkladov, hodnotenie  a kontrola postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré už boli doposiaľ vykonané a pod.) potrebných na spracovanie Zmluvy o poskytnutí NFP.  Až po schválení všetkých postupov vo verejnom obstarávaní možno pristúpiť k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP a   následne k zmluve o dielo s úspešným uchádzačom, čo z hľadiska času môže trvať min. 1 až 2 mesiace.

     Vzhľadom k vyššie popísaným skutočnostiam oznamujeme obyvateľom obce, ako aj všetkým ostatným potencionálnym záujemcom o prenájom KD v Malcove, že predpokladaná doba začatia stavebných prác bez nároku na jej nemennosť je stanovená najskôr na mesiac máj 2018. Nie je však vylúčené, že termín sa môže posunúť až na mesiac jún 2018.  Rekonštrukčné práce by mali trvať približne 6 - 8 mesiacov.  O všetkých zmenách v termínoch budeme verejnosť včas informovať.

     Zároveň touto cestou žiadame o porozumenie a pochopenie  tej skutočnosti, že nie je možné zo strany obce v tejto chvíli stanoviť presné termíny, pretože celý proces investičnej akcie je živým procesom, do ktorého vstupuje množstvo subjektov a okolností, ktoré môžu mať vplyv na termín začatia a rovnako tak aj na termín ukončenia rekonštrukčných prác. Prípadný záujem prenájmu KD na mesiac máj 2018 je potrebné osobne konzultovať na Obcenom úrade v Malcove.

     Ďakujeme za pochopenie.

 

Za Obce Malcov

Stanislav Gernát

starosta

   


Vytvorené: 25. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 6. 2018 21:40
Autor: Správce Webu