Navigácia

Obsah

Späť

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Malcov

Obec Malcov

 

     Podľa ustanovení § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a § 5 zákona  č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 

VÝBEROVÉ  KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Malcov

 Hlavná 16, 086 06 Malcov

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

- vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania.

 

Ďalšie požiadavky:

- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- znalosť príslušných právnych predpisov potrebných na výkon funkcie,

- znalosť  práce s  PC,

- zdravotná spôsobilosť,

- ovládanie štátneho jazyka,

- vítané ovládanie cudzieho jazyka.

 

Požadované doklady:

- profesijný životopis,

- úradne overené kópie dokladov:

  • o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • o vykonaní atestácie (osvedčenie o vykonaní atestácie)

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.),

- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

- výpis z registra trestov  nie starší ako tri mesiace,

- písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Písomnú prihlášku s požadovanými  dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť najneskôr  v termíne do  03.05.2018 do 12.00 hod. s označením „Výberové konanie Základná škola Malcov 2018“  na adresu: Obecný úrad  Malcov, Hlavná 130, 086 06 Malcov.    

 

     Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude tým uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

V Malcove dňa 04.04.2018

                                                                                                   

                                                                                            JUDr. Stanislav Gernát, v.r.

                                                                                                    starosta obce

Vyvesené: 10. 4. 2018

Dátum zvesenia: 4. 5. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť