Verejné obstarávanie

Obecný úrad Malcov na tejto stránke zverejňuje zoznam výziev v oblasti verejného obtarávania obce.
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
15.03.2017  Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby) podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Názov zákazky: Výkon stavebného dozoru pre projekt Zmena spôsobu vykurovania zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy OcÚ, KD a MŠ Malcov
02.03.2017  Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk Predmet zákazky: Rekonštrukcia strechy TJ Javorina Malcov - havarijný stav
22.02.2017  Profil verejného obstarávateľa
Profil verejného obstarávateľa
15.08.2016  Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk \"Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO\"
25.07.2016  Výzva na predkladanie ponúk
Realizačná projektová dokumentácia pre „Zmena spôsobu vykurovania a zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy OcÚ, KD a MŠ Malcov“
30.06.2016  Výzva na predkladanie ponúk
„Územný plán obce Malcov“ obstarávateľská činnosť v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon)
01.08.2015  Výzva na pradkladanie ponúk
Dodávka a montáž liatinového kotla
21.01.2015  Výzva na predkladanie ponúk
Dodávka palivového dreva - odrezkov