Navigácia

Obsah

Ochrana lesov pred požiarmi

Typ: ostatné
Vážení občania,

lesy sú jednou zo základných zložiek nášho životného prostredia. Sú zdrojom energie, chránia pôdu, vodu a sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Aby aj do budúcnosti lesy plnili svoje funkcie musíme sa snažiť minimalizovať riziko vzniku lesných požiarov, ktorých enviromentálne škody sú nevyčísliteľné.

Najčastejšou príčinou lesných požiarov, a to nielen u nás, ale vo väčšine štátov Európy je konanie človeka a jeho hospodárska resp. iná činnosť. Podiel iných činiteľov, napr. blesku je na lesných požiaroch zanedbateľný. Väčšina požiarov vzniká z nedbanlivosti alebo neopatrnosti, resp. podcenením požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa (turistika, táborenie, hra detí, vypaľovanie suchej trávy, kladenie ohňa v lese, fajčenie a pod.)

Na území Bardejovského okresu v roku 2018 vzniklo 92 požiarov s priamou škodou 70610 EUR. Pri týchto požiaroch nebola žiadna osoba usmrtená ale 2 osoby utrpeli zranenie. V porovnaní s tým istým obdobím roka 2017 došlo k zníženiu počtu požiarov o 20 prípadov a k zníženiu priamych škôd o 165 750 EUR.
Jednotky Hasičského a záchranného zboru v okrese Bardejov uchránili pri zásahoch hodnoty vo výške 464 140 EUR.
Podľa štatistických údajov za rok 2018 vyplýva, že najviac požiarov vzniklo v mesiaci apríl (15 požiarov), január a august (11 požiarov).
Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru tvoria požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí. Za obdobie mesiacov január až december vykazujeme 31 týchto požiarov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo k zníženie o 14 prípadov.
Najväčšia požiarovosť v roku 2018 bola v týchto obciach: Bardejov (44), Raslavice (6), Zborov (4), Hertník (3) a Hrabovec (3).
Z hľadiska sledovaných príčin najviac požiarov 17 (o 22 prípadov menej oproti roku 2017) vzniklo pri vypaľovaní trávy a suchých porastov s priamymi škodami vo výške 55 EUR.
Pokiaľ ide o lesy, v roku 2018 neevidujeme v lesoch žiadny požiar.
Ohrozenosť lesných porastov v tomto období podnecujú klimatické faktory - sucho, vietor, stav vegetácie, množstvo vyschnutej organickej hmoty, aktivita človeka, vypaľovanie trávy, kladenie ohňa, prázdninové obdobie, turistika, fajčenie.
Návrh nového systému protipožiarnej prevencie a ochrany v lesoch vychádza z platných právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany najmä zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky. MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Podľa tohto legislatívneho rámca sa na zabezpečovaní protipožiarnej prevencie a ochrane pred lesnými požiarmi musia podieľať tak štátne ako aj neštátne organizácie obhospodarujúce lesy, ale aj lesné pozemkové spoločenstvá a individuálni vlastníci a to v úzkej súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, štátnej správy lesného hospodárstva, životného prostredia, správcami veľkoplošne chránených území, spoločenskými a záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode, hlavne v lese ale aj samotnými občanmi. Ide najmä o dôsledné dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti ktoré musíme dodržiavať pri výrobných činnostiach alebo prechádzkach v lesných porastoch, pasienkoch, lúkach a poliach.

Pri uvedenej činnosti si musíme počínať tak, aby nedochádzalo ku vzniku požiarov, plniť príkazy a zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach, udržiavať v použiteľnom stave vecné prostriedky požiarnej ochrany, dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a mať na zreteli zákaz vypaľovať porasty, zákaz fajčenia a kladenia ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.
Právna úprava o požiarnej ochrane pamätá aj na tých, ktorí povinnosti vyplývajúce im zo zákona o požiarnej ochrane nerešpektujú.
Takýmto právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom bude uložená pokuta až do výšky 16 596 eur a fyzickým osobám teda občanovi až do výšky 331 eur.
Vážení občania, veríme, že naše rady prenesiete do svojich rodín, školských a pracovných kolektívov. Len spoločné úsilie, opatrnosť a dodržiavanie uvedených opatrení nám pomôžu preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bez strát na ľudských životoch a životnom prostredí.


Vytvorené: 19. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 3. 2019 09:14
Autor: Správce Webu