Odvolanie mimoriadnej situácie 1.10.2016

30.9.2016 - Oznamy Autor:

Obec MALCOV, Hlavná 130, 086 06 Malcov

 

P r í k a z

starostu obce číslo: 1/2016

na odvolanie mimoriadnej situácie

 

     Z dôvodu rozsiahleho požiaru v obci Malcov – v teritóriu rómskej osady bola dňa 30.03.2015 o 21.30 hod. starostom obce vyhlásená mimoriadna situácia v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. j/ zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

     Keďže po splnení úloh záchranných, likvidačných už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku osôb,

preto

podľa § 15 ods. 1 písm. j/ zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

o d v o l á v a m

 

dňa  01.10.2016 o 00.00 hod. mimoriadnu situáciu na území Obce Malcov.

 

 

V Malcove dňa 30.09.2016                                                     

 

JUDr. Stanislav Gernát, v.r.