Protipovodňové opatrenia v obci - oznámenie

6.2.2015 - aktualizovane 7.4.2015 - Rozvoj obce Autor:

Rozhodnutím Ministerstva ŽP SR zo dňa 22.1.2015 žiadosť obce Malcov o nenávratný finančný príspevok z operačného programu ŽP s názvom „Malcov  – protipovodňové opatrenia v obci“  nebola schválená z dôvodov nesplnenia kritérií úplnosti v zmysle Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí.

V schvaľovacom procese vyššie spomínaná žiadosť podľa rozhodnutia nesplnila podmienky kritérií formálnej správnosti. 

Toto rozhodnutie má za následok tú skutočnosť, že v najbližšej dobe (jar – leto 2015) nebude možné z objektívnych dôvodov realizovať projekt protipovodňových opatrení v obci Malcov.