Navigácia

Obsah

Fyzickogeografické pomery

 

Územie katastra obce

Rozloha obce Malcov je 18,94 km2. Na tejto rozlohe žije v obci 1567 obyvateľov. Hustota zaľudnenia je po zaokrúhlení 83 obyvateľov / na 1 km2 (k 31.12.2015).

katastralna mapa

 

Fyzickogeografická poloha

     Kataster obce patrí do Západných Vonkajších a Východných Vonkajších Karpát. V rámci oblasti Východné Beskydy do katastra obce zasahujú dva geomorfologické celky. V severovýchodnej časti katastrálneho územia obce leží časť Ľubovnianskej vrchoviny a v južnej časti katastrálneho územia obce sa rozprestiera časť pohoria Čergov. V rámci oblasti Nízke Beskydy centrálnu časť katastra obce vypĺňa Ondavská vrchovina. Priemerná nadmorská výška katastrálneho územia obce je 450 m.n.m.

 

Administratívna poloha

Katastrálne územie obce sa nachádza v severozápadnej časti okresu Bardejov v Prešovskom kraji. Na severozápadnej strane extravilán obce hraničí s Poľskou republikou. Dĺžka tejto hranice je približne 2,5 km. Západne od Malcova sa nachádza obec Lenartov, severne obec Snakov, na juhu sú obce Livov a Livovská Huta, východne od Malcova sa nachádza obec Lukov a severovýchodne Gerlachov.

 

Dopravná poloha

     Cez obec Malcov prechádza cesta I. triedy v smere Bardejov – Stará Ľubovňa – Poprad. Katastrálnym územím obce neprechádza železničná trať, nenachádza sa tu železničná stanica. Z dopravného hľadiska významné postavenie v obci má len autobusová doprava a individuálny motorizmus.

 

Kartografická poloha

     Stred obce leží v Ondavskej vrchovine, v intraviláne obce. Jeho zemepisné súradnice sú: 21°03´45´´ východnej zemepisnej dĺžky a 49°18´20´´ severnej zemepisnej šírky. Najsevernejší okrajový bod katastrálneho územia obce leží na štátnej hranici, t.j. na hranici obce s Poľskou republikou v Ľubovnianskej vrchovine. Jeho zemepisné súradnice sú: 21°01´30´´ východnej zemepisnej dĺžky a 49°20´52´´ severnej zemepisnej šírky. Najjužnejší okrajový bod katastra obce leží v Čergove a jeho zemepisné súradnice sú: 21°04´35´´ východnej zemepisnej dĺžky a 49°15´48´´ severnej zemepisnej šírky. V Čergove leží aj najvýchodnejší okrajový bod katastrálneho územia obce so zemepisnými súradnicami: 21°01´37´´ východnej zemepisnej dĺžky a 49°16´20´´ severnej zemepisnej šírky. Najvýchodnejší okrajový bod katastra obce sa nachádza v Ondavskej vrchovine. Jeho zemepisné súradnice sú: 21°04´50´´ severnej zemepisnej šírky.

 

Geologická stavba

     Kataster obce patrí do flyšového pásma. Územie je tvorené Magurskou sedimentárnou – tektonickou jednotkou. V rámci nej zasahuje do katastra obce Krynická (Čergovská) litofaciálna jednotka a Bystrická litofaciálna jednotka.

     Do katastra zasahuje Čergovské súvrstvie a pestré súvrstvie v rámci Krynickej litofaciálnej jednotky. V rámci Bystrickej litofaciálnej jednotky zasahuje do katastra obce menilitové súvrstvie a malcovské súvrstvia. Na území obce pozdĺž vodného toku prítokov rieky Topľa (Večný potok, Rybniansky potok) sa nachádzajú fluviálne sedimenty.

 

Horninové zloženie

     Keďže územie obce patrí do flyšového pásma, je zložené z týchto hornín: ílovce, piesčité ílovce, pieskovce, pieskoštrky a piesčité hliny.

     Severnú časť katastra charakterizuje prevaha pieskovcov nad ílovcami. V centrálnej časti katastra obce vápnité ílovce prevládajú nad karbonatovými pieskovcami. Túto časť vypĺňa prevažne zastavaná plocha. V južnej časti katastra sa nachádzajú piesčité ílovce a hrubozrnité pieskovce, ktoré na tomto území vytvárajú pieskovcový flyš. V úzkom páse, ktorý oddeľuje malcovské súvrstvie v centrálnej časti a čergovské súvrstvie v južnej časti, sa nachádzajú hrdzavočervené a sivozelené ílovce. Tieto ílovce sa miestami striedajú s tenkolavičkovitými pieskovcami.

     Pozdĺž vodných tokov Večného potoka a Rybnianskeho potoka sa nachádzajú pieskoštrky a piesčité hliny. Ukladajú sa vo forme terasových stupňov a náplavových kužeľov.

 

Mortogeografická charakteristika katastra obce

     Najvyššia nadmorská výška katastrálneho územia obce Malcov je 905 m. n. m.. Táto nadmorská výška je nameraná v pohorí Čergov. Najnižšia nadmorská výška katastra obce je 375 m. n. m., nameraná v Ondavskej vrchovine. Priemerná nadmorská výška územia je približne 450 m. n. m..

     Katastrálne územie obce má prevažne pahorkatinový charakter v okolí zastavaného územia, vo vnútornej časti katastra. V okrajových častiach katastra obce prevažujú vrchoviny až hornatiny. Je to preto, lebo katastrálne územie Malcova sa rozprestiera v údolí medzi tromi pohoriami. Do krajových častí katastra obce zasahujú celky: Ľubovnianska vrchovina, Čergov a Ondavská vrchovina. Na tomto území sa striedajú vyvýšené svahové chrbty so zníženinami – úžľabia.

 

Pôdne druhy

     V katastrálnom území obce sa nachádzajú piesočnato-hlinité pôdy a ílovito-hlinité pôdy. Piesočnato-hlinité pôdy sa nachádzajú v severozápadnej časti katastra obce. Je to oblasť, kde pôdotvorné horniny sú zastúpené pieskovcami so závalkami ílovcov a rastlinnou sečkou (malcovské súvrstvie). Ílovito-hlinité pôdy sú pôdnym druhom, ktorý plošne silno prevažuje v celých vonkajších Karpatoch. Možno povedať, že ílovito-hlinité pôdy plošne silno prevažujú aj v katastri obce Malcov. Vypĺňajú takmer celé katastrálne územie obce, okrem severozápadnej časti katastra obce.

Zdroj: MLYNARIČOVÁ Ľ: MALCOV, 2006 (Podľa TIMKOVÁ E.: Fyzickogeografické a humánnogeografické pomery katastrálneho územia obce Malcov, semestrálna práca, 2004).