Navigácia

Obsah

Samospráva

Starosta obce JUDr. Stanislav Gernát

Obecné zastupiteľstvo

 

 

 • Obecné zastupiteľstvo:
  Ján Bocko 
  Pavol Bocko
  Ján Drotár
  Ján Džamba - zástupca starostu
  Stanislav Džamba
  Róbert Džunda
  Jana Gduľová
  Dušan Kaľata
  Ivan Lövinger

 

 • Obecná rada:
  Ján Džamba
  Stanislav Džamba
  Pavol Bocko

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

• starostu,
• zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
• štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou,            v ktorej bol zvolený,
• ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v organizačnom poriadku – štatúte obce.

 

Fotogaléria z 1. zasadania 15.12.2014

I. zasadanie OZI. zasadanie OZI. zasadanie OZI. zasadanie OZ

I. zasadanie OZI. zasadanie OZI. zasadanie OZI. zasadanie OZ

I. zasadanie OZI. zasadanie OZI. zasadanie OZI. zasadanie OZ

                                           I. zasadanie OZI. zasadanie OZ