Navigácia

Obsah

Operačný program ľudské zdroje

Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Malcov

EÚ

Názov projektu: Obec Malcov – zlepšenie prístupu k pitnej vode v rómskej osade

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Malcov

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Výška NFP: 29 623,53 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 5/2018

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 6/2019

 

Opis projektu:

V obci Malcov, ktorá administratívne patrí do okresu Bardejov žije 1 567 obyvateľov, z toho je 458 príslušníkov MRK. Všetci príslušníci MRK žijú v segregovanej osade v extraviláne obce. Osada je priamym pokračovaním domovej výstavby v juhozápadnej časti obce za objektom požiarnej zbrojnice obce a poslednou usadlosťou v blízkosti cintorína. Celkový počet obydlí je v osade 49, z toho je 39 chatrčí a 10 murovaných domov. Obec je zaradená do Atlasu Rómskych komunít2013, kde pred piatimi rokmi z vtedajších 1 508 obyvateľov obce bolo 363 Rómov (24,1 %). Celkovo zo 458 príslušníkov MRK nemá 120 prístup k pitnej vode. Vodovod v osade vlastní a prevádzkuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Vybudovanie dvoch výdajných miest, ktoré bude prevádzkovať obec (obidva stojany budú umiestnené priamo v osade vo vzdialenosti do 10 metrov od obydlí), je systematickým a dlhodobým opatrením, ktoré zamedzuje prehlbovaniu getoizácie prostredníctvom jednej z jej štrukturálnych príčin. Snahou obce je, aby vďaka zlepšenú zásobovaniu vodou a ďalším pripravovaným projektom začala vznikať štandardná vidiecka zástavba a postupne sa bude znižovať miera getoizácie tejto lokality.

 

Hlavným cieľom projektu je preto podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode v prostredí segregovanej marginalizovanej rómskej komunity v obci Malcov. Projekt v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ zlepšovaním technickej vybavenosti územia zvyšuje šance obyvateľov na rozvoj ich potenciálu a plnohodnotné začlenenie na trh práce.

 

Špecifické ciele projektu:

1. Vybudovať dlhodobo-udržateľný systém zásobovania rómskej osady v obci Malcov prostredníctvom nového vodného zdroja, vybudovaním vodovodu a 2 výdajných miest,

2. Zabezpečiť rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania,

3. Vyvolať a podporovať pozitívne zmeny v prostredí MRK jednak zlepšením dostupnosti základnej infraštruktúry slúžiacej na zásobovanie pitnou vodou, ale aj osvetovou a edukačnou činnosťou a každodennou prácou s príslušníkmi MRK a formami svojpomoci, motivácie i pozitívnych príkladov.4. Zvýšiť zamestnanosť príslušníkov MRK z obce.

 

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu:

P0156 Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu – 458

P0527 Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 1

 

Cieľovou skupinou projektu je 458 príslušníkov MRK segregovanej osady.

 

Podpora zlepšovania prístupu k pitnej vode v prostredí MRK bude mať okrem pozitívneho dopadu na obyvateľov rómskej časti obce pozitívny dopad aj na búranie bežných stereotypov vďaka senzibilizácii verejnosti voči príčinám nižšieho hygienického štandardu a zhoršeného zdravotného stavu obyvateľov osady. Zmenou sociálnych, hygienických, pracovných a životných návykov prestanú byť príslušníci MRK vnímaní ako odlišní a zmiernia sa i predsudky majority o príslušníkoch minority. Navrhované riešenie tak zabezpečí obyvateľom trvalý dostatok kvalitnej pitnej vody. To prispeje k zvýšeniu kvality ich života, bývania a hygieny. Takisto to prispeje k zlepšeniu zdravotného stavu, čo vytvára základné predpoklady pre zlepšenie celkovej kvality života a ich integrácií.

 

www.esf.gov.sk             www.minv.gov.sk

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

Fotogaléria k projektu

25.06.2019

Zlepšenie prístupu k pitnej vode v rómskej osade

Zlepšenie prístupu k pitnej vode v rómskej osade

Fotogaléria k nahliadnutiu

Detail