Navigácia

Obsah

Správy

MŠ Malcov - oznam pre rodičov

Obec Malcov ako zriaďovateľ MŠ Malcov oznamuje rodičom, že prevádzka v MŠ sa začne v pondelok 14. októbra 2019.
celý text

ostatné, aktuality | 10. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Dotazník zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja

Pre Prešovský samosprávny kraj (PSK) je dôležité poznať názor občanov. Pomocou tohto dotazníka bude môcť PSK spoznať požiadavky a spokojnosť cestujúcich na území PSK.
Výsledky dotazníka budú slúžiť ako jeden z podkladov k vytvoreniu nových štandardov kvality v prímestskej autobusovej doprave.
celý text

ostatné, aktuality | 4. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyjadrenie obyvateľov bytoviek č. 27 a č. 28

O odstránenie, resp. o presunutie detského ihriska sme sa usilovali už dlhší čas. Ihrisko bolo postavené bez súhlasu nás, obyvateľov bytoviek. Keby ihrisko slúžilo na účel, t. j. pre deti od 5 do 12 rokov pod dohľadom dospelej osoby, neboli by sme proti. Spomenuté detské ihrisko využívalo hlavne staršie minoritné obyvateľstvo bez dozoru, ktoré dané príslušenstvo len ničilo a neustále znečisťovalo. Sústavný hluk, neporiadok, nečistota, popíjanie alkoholu aj vo večerných hodinách, boli na dennom poriadku. Keďže situácia sa nezlepšovala, požiadali sme poslancov obecného zastupiteľstva o riešenie tohto problému, ktorí sa rozhodli na našu žiadosť detské ihrisko nie zrušiť, ale presunúť na iné miesta v dedine.
Veľké poďakovanie patrí pánom poslancom, ktorí sa zaslúžili o presunutie detského ihriska, a tiež, že náš návrh sa po 8 rokoch sa naplnil.
Obyvatelia bytoviek č. 27 a 28

celý text

ostatné, aktuality | 29. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Voľné pracovné miesto učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie (2.stupeň ZŠ) - matematika, chémia 1

Voľné pracovné miesto učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie (2.stupeň ZŠ) - matematika, chémia

Pracovná pozícia: učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie (2.stupeň ZŠ) - matematika, chémia

Pracovný pomer: na dobu určitú od 1.9.2019 do 31.8.2020

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Nevyžiadané žiadosti o prijatie do zamestnania, ktoré nebudú obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov v našom formulári, budú skartované.

celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľby prezidenta SR - II. kolo


ostatné, aktuality | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Ochrana lesov pred požiarmi

Vážení občania,

lesy sú jednou zo základných zložiek nášho životného prostredia. Sú zdrojom energie, chránia pôdu, vodu a sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Aby aj do budúcnosti lesy plnili svoje funkcie musíme sa snažiť minimalizovať riziko vzniku lesných požiarov, ktorých enviromentálne škody sú nevyčísliteľné.

Najčastejšou príčinou lesných požiarov, a to nielen u nás, ale vo väčšine štátov Európy je konanie človeka a jeho hospodárska resp. iná činnosť. Podiel iných činiteľov, napr. blesku je na lesných požiaroch zanedbateľný. Väčšina požiarov vzniká z nedbanlivosti alebo neopatrnosti, resp. podcenením požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa (turistika, táborenie, hra detí, vypaľovanie suchej trávy, kladenie ohňa v lese, fajčenie a pod.)

Na území Bardejovského okresu v roku 2018 vzniklo 92 požiarov s priamou škodou 70610 EUR. Pri týchto požiaroch nebola žiadna osoba usmrtená ale 2 osoby utrpeli zranenie. V porovnaní s tým istým obdobím roka 2017 došlo k zníženiu počtu požiarov o 20 prípadov a k zníženiu priamych škôd o 165 750 EUR.
Jednotky Hasičského a záchranného zboru v okrese Bardejov uchránili pri zásahoch hodnoty vo výške 464 140 EUR.
Podľa štatistických údajov za rok 2018 vyplýva, že najviac požiarov vzniklo v mesiaci apríl (15 požiarov), január a august (11 požiarov).
Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu vyhodnocovanú podľa priestoru tvoria požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí. Za obdobie mesiacov január až december vykazujeme 31 týchto požiarov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo k zníženie o 14 prípadov.
Najväčšia požiarovosť v roku 2018 bola v týchto obciach: Bardejov (44), Raslavice (6), Zborov (4), Hertník (3) a Hrabovec (3).
Z hľadiska sledovaných príčin najviac požiarov 17 (o 22 prípadov menej oproti roku 2017) vzniklo pri vypaľovaní trávy a suchých porastov s priamymi škodami vo výške 55 EUR.
Pokiaľ ide o lesy, v roku 2018 neevidujeme v lesoch žiadny požiar.
Ohrozenosť lesných porastov v tomto období podnecujú klimatické faktory - sucho, vietor, stav vegetácie, množstvo vyschnutej organickej hmoty, aktivita človeka, vypaľovanie trávy, kladenie ohňa, prázdninové obdobie, turistika, fajčenie.
Návrh nového systému protipožiarnej prevencie a ochrany v lesoch vychádza z platných právnych predpisov na úseku požiarnej ochrany najmä zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky. MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Podľa tohto legislatívneho rámca sa na zabezpečovaní protipožiarnej prevencie a ochrane pred lesnými požiarmi musia podieľať tak štátne ako aj neštátne organizácie obhospodarujúce lesy, ale aj lesné pozemkové spoločenstvá a individuálni vlastníci a to v úzkej súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, štátnej správy lesného hospodárstva, životného prostredia, správcami veľkoplošne chránených území, spoločenskými a záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode, hlavne v lese ale aj samotnými občanmi. Ide najmä o dôsledné dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti ktoré musíme dodržiavať pri výrobných činnostiach alebo prechádzkach v lesných porastoch, pasienkoch, lúkach a poliach.

Pri uvedenej činnosti si musíme počínať tak, aby nedochádzalo ku vzniku požiarov, plniť príkazy a zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označených miestach, udržiavať v použiteľnom stave vecné prostriedky požiarnej ochrany, dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a mať na zreteli zákaz vypaľovať porasty, zákaz fajčenia a kladenia ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť.
Právna úprava o požiarnej ochrane pamätá aj na tých, ktorí povinnosti vyplývajúce im zo zákona o požiarnej ochrane nerešpektujú.
Takýmto právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom bude uložená pokuta až do výšky 16 596 eur a fyzickým osobám teda občanovi až do výšky 331 eur.
Vážení občania, veríme, že naše rady prenesiete do svojich rodín, školských a pracovných kolektívov. Len spoločné úsilie, opatrnosť a dodržiavanie uvedených opatrení nám pomôžu preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bez strát na ľudských životoch a životnom prostredí.
celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov


ostatné, aktuality | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Registrácia chovu ošípaných

Pokyny k registrácii chovu ošípaných celý text

ostatné, aktuality | 23. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Harmonogram zberu odpadu na rok 2019


ostatné, aktuality | 5. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Slovenská pošta - oznam

Pošta Malcov - Oznámenie o trvalej zmene hodín pre verejnosť celý text

ostatné, aktuality | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Komunálne voľby 2018

Zápisnica MVK o výsledku volieb celý text

ostatné, aktuality | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Odpočet verejnej funkcie

Odpočet verejnej funkcie starostu obce Malcov celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o ukončení plynofikácie obce Malcov

S potešením a určitou dávkou vďaky za ústretovú spoluprácu so spoločnosťou SPP-distribúcia, a.s. Bratislava oznamujeme všetkým zainteresovaným subjektom (fyzickým osobám i právnickým osobám), ktoré sa nachádzajú na území obce Malcov, že problematika plynofikácie obce Malcov spojená s procesom zabezpečenia distribúcie bola úspešne ukončená a od mesiaca október 2018 je v obci zabezpečená aj distribúcia zemného plynu.
Od tejto chvíle preto môže každý záujemca o distribúciu plynu do svojej domácnosti alebo pre účely podnikania požiadať spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. Bratislava o pripojenie.
Postupnosť krokov procesu pripojenia je podrobne popísaný v priloženom letáku, ktorý je potrebné si pozorne prečítať. V prípade, ak by vznikali nejaké nejasnosti v postupe pre pripojenie, obec môže byť nápomocná pri vyplnení žiadosti, ak o to bude záujem. Je potrebné však pripomenúť a zdôrazniť, že v danom prípade sa nejedná o výkon verejnej moci, ani o výkon samosprávnych činností, na ktoré by bola obec povinná podobne ako je tomu v prípadoch žiadateľov o pripojenie na odber elektriny alebo vody.
Žiadosť o pripojenie je individuálne (súkromné) rozhodnutie každého, kto sa pre takýto postup rozhodne so všetkými právami a povinnosťami vrátane zabezpečenia všetkých podkladov požadovaných pre proces pripojenia. Obec má však záujem na tom, aby sa proces urýchlil, preto ponúkame „pomocnú ruku“ pre tých, ktorí o to prejavia záujem.
Po rozbalení správy nájdete ako prílohu aj vzor žiadosti o pripojenie s jednoduchým popisom.

starosta obce
JUDr. Stanislav Gernát
celý text

ostatné, aktuality | 10. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Seniori pozor! Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov !

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov.
V ostatnom období sú zaznamenávané prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám a predstavujú sa ako ošetrujúci lekári ich príbuzných. Seniorov kontaktujú telefonicky v neskorých nočných hodinách alebo skorých ranných hodinách a oznámia im, že ich príbuzný spôsobil dopravnú nehodu, leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne potrebuje peniaze. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či skutočne volá ich príbuzný. Žiadajú, aby peniaze poslali po taxikárovi alebo poslali neznámej osobe cez službu Western Union (najmä prostredníctvom Poštovej banky), príp. ich osobne priniesli na určené miesto a odovzdali osobe, ktorá zariadi všetky potrebné veci, najmä to, že nehoda nebude hlásená polícii.
Policajný zbor preto upozorňuje seniorov, aby si vždy overili, či naozaj ich telefonicky kontaktuje ich príbuzný alebo lekár, či iná osoba, ktorá sa predstavila v telefóne. Zároveň vyzýva seniorov, aby nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, aby nevyberali úspory zo svojich účtov pre cudzie osoby, aj keď pôsobia dôveryhodne.
V nemalej miere sú Policajným zborom zaznamenávané aj prípady, kedy páchatelia oslovujú seniorov ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu s kamiónom a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade páchatelia vystupujú ako podomoví predajcovia a ponúkajú na predaj tovar (vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky, hrnce, nože) a ponúkajú tovar seniorom za výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo.
V tejto súvislosti Policajný zbor ďalej upozorňuje, že podvodníci a zlodeji ovládajú veľa spôsobov a manipulačných techník ako získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť. Preto Policajný zbor vyzýva seniorov, aby nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote, nevyberali pred nimi peniaze a nerozmieňali im bankovky, ak keď pôsobia dôveryhodne.
celý text

ostatné, aktuality | 10. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Historické fotografie z obce Malcov

Hľadáme ďalšie historické fotografie z našej obce celý text

ostatné, aktuality | 25. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Nedeľa na ľade

Nedeľa na ľade celý text

ostatné, aktuality | 5. 3. 2018 | Autor: Správce Webu