Navigácia

Obsah

Obec Malcov je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obecný úrad Malcov
Hlavná č. 130
086 06 Malcov

IČO: 00322369
DIČ: 2020623297
Bankové spojenie: VÚB Bardejov
Číslo účtu: SK25 0200 0000 0000 0182 5522
zast.: Miroslav Cingeľ
 
 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Malcov v zmysle zákona č.345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, respektíve prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Malcov, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.