Navigácia

Obsah

Knižnica

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok:
13.00-16.00

Streda:
11.00-12.00 
13.00–16.00

Piatok:
15.00-19.00

 

Telefón: 054 / 4796114

 

Obecná knižnica

     Prvá obecná knižnica v Malcove bola už v roku 1934 a mala 60 zväzkov kníh. V roku 1979 mala knižnica 1954 zväzkov kníh. V tomto roku bol vytvorený strediskový systém knižnice, co znamenalo, že do pôsobnosti našej knižnice patrili knižnice okolitých obcí (Hrabské, Lenartov, Livov, Livovská Huta, Lukov, Snakov). Tento systém bol až do roku 1992. Stredisková knižnica sa umiestnila v novej budove kultúrneho domu, kde je dodnes. Knižnica mala dve miestnosti.

V roku 1990 bola prevedená rekonštrukcia priestorov. Vytvorili sa dve oddelenia: oddelenie pre deti a mládež a oddelenie pre dospelých. V roku 1999 knižnica v Malcove ako prvá z obecných knižníc v okrese Bardejov zacala s automatizáciou. Previedlo sa retrospracovanie celého knižného fondu, vyradila sa neaktuálna, opotrebovaná a multiplicitná literatúra.

K 31.12.1999 mala knižnica 7 112 knižnicných jednotiek. Od roku 2000 sú zautomatizované aj knižnicné služby. K 31. 10. 2006 má knižnica 8 851 knižnicných jednotiek.

Názvy knižnice

Obecná knižnica od roku 1934
Miestna ludová knižnica do roku 1979
Stredisková knižnica od roku 1979
Obecná knižnica od roku 1992

Zaujímavosti zo života knižnice

 • Čitatelia knižnice mali možnost stretnút sa s týmito spisovatelmi, ktorí navštívili našu knižnicu :
  Anton Habovštiak 29. 6. 1993
  Peter Glocko
  Daniel Hevier
  26. 9. 1996
  Anton Marec 22. 9. 1997
  Anton Rákay 2. 10. 2000
  Gabriela Futová 3. 5 .2005
  Ján Nagajda 26. 3. 2006
 • 17.9.1996 v našej knižnici sa konala porada knihovníkov, na ktorej sa zúčastnili profesionálni knihovníci z okresu Bardejov a okresu Košice vidiek.
 • Na základe zákona SNR z roku 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR z roku 2000 o knižniciach Obecný úrad v Malcove vydal Štatút obecnej knižnice 29.7.2000, ktorý nadobudol účinnost od 1.8.2000.
 • V našej knižnici si môžete prečítat knihu „Piesen starých hámrov“, ktorú napísal bývalý prezident SR Rudolf Schuster. Stretnutia s bývalým prezidentom v jeho rodisku Medzev 15.8.2005 sa zúcastnili :

  Ján Mlynarič , starosta obce
  Ľudmila Mlynaričová, pracovníčka obecnej knižnice
  Mgr. Ľubomíra Gduľová , učitelka ZŠ

  Pri tejto príležitosti venoval našej knižnici knihu s vlastnoručným podpisom.
 • V našej knižnici je k dispozícii kniha „Myslím národne, cítim sociálne“ od súčasného prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
 • Prírastky knižničných jednotiek (nových kníh) získaných kúpou a darom od roku:

  2000 – 207 kn.j.
  2001 – 252 kn.j.
  2002 – 276 kn.j.
  2003 – 273 kn.j.
  2004 – 239 kn.j.
  2005 – 284 kn.j
  2006 – 208 kn.j. (k 31.10.2006)