Navigácia

Obsah

Obecné symboly

 
erb obce malcovERB OBCE MALCOV tvorí v červenom štíte nad zlatými plameňmi vznášajúci sa strieborne odetý svätý Michal so zlatou gloriolou, v pravej ruke drží nadol obrátený zlatý meč, v ľavej ruke zlaté váhy.
 
 
 
 
 
pecat obce malcovOBECNÁ PEČAŤ je okrúhla. Má priemer 35 mm . Uprostred pečate je erb a pod ním nápis OBEC MALCOV.
 
 
 
 
 
 
 OBECvlajka obce malcovNÚ VLAJKU tvoria štyri pozdĺžne pruhy vo farbách: biela (2/6), červená (1/6), žltá (2/6), červená (1/6). Ukončená je tromi cípmi.
 
 
 
 

História vzniku obecných symbolov

     Zo sfragistických prameňov sa zachoval nedatovaný odtlačok pečatidla na písomnosti z roku 1851 a typárium z roku 1868 uložené v zbierke pečatidiel Šarišského múzea v Bardejove.
Staršie pečatidlo bolo vyhotovené pravdepodobne v prvej tretine 19. storočia, čo potvrdzuje typ písma kruhopisu, ale najmä celkový výtvarný prejav rytca. Zachovaný čierno-biely odtlačok je v niektorých častiach pečatného poľa nejasný, čo nám do určitej miery sťažilo popis symbolu. Je evidentné, že rytec do pečatidla vyryl postavu sv. Michala držiaceho v pravej ruke meč, obráteného smerom nadol a v ľavej ruke váhy. Na pečati je však viditeľná len jedna miska váh. Svätec nie je odetý v tradičnom rúchu a nad hlavou má gloriolu. Pri nohách sú vykreslené malé útvary pripomínajúce plápolajúce ohníčky. V kruhopise pečate je majuskulným písmom uvedené: SIGILLUM: POSSESSIONIS : : MALCZO: (pečať obce Malcov). Písmeno Z v názve obce je vyryté opačne.
     V roku 1868 si dala obec vyhotoviť nové typárium. Rytec prevzal motív staršieho typária, ale jeho výtvarné stvárnenie je veľmi jednoduché. V pečatnom poli je vyobrazená postava sv. Michala držiaca v pravej ruke palicu (mala by držať meč, alebo kopiju) a v ľavej ruke váhy. Kruhopis v maďarskom jazyku znie : MALCZÓ KÖZSÉG HIV. (atal) PECSETJE 1868 (úradná pečať obce Malcov).
     Vyobrazenie sv. Michala v obidvoch pečatidlách nebolo náhodné, ale predstavovalo patrocínium miestneho kostola. Kedy došlo k zmene patrocínia, nepodarilo sa zistiť. Na základe údajov je známe, že pôvodný rímskokatolícky kostol prešiel v roku 1792 do správy gréckokatolíckej cirkvi.
V súčasnosti je gréckokatolícky chrám zasvätený Stretnutiu Pána so Simeonom.
     Uvedený cirkevný motív zobrazený na historických pečatiach sa stal predlohou pre návrh obecného erbu. Text a návrh erbu spracoval v roku 1998 Mgr. Jozef Petrovič, symboly obce výtvarne spracovala Kvetoslava Honzová.
(Petrovič, 1998)