Navigácia

Obsah

Z á k l a d n á   š k o l a  -  k o n t a k t n é   ú d a j e

--------------------------------------------

 

Základná škola Malcov 
Malcov 16 
086 06 Malcov e-mail: zsmalcov@stonline.sk
https://zsmalcov.edupage.org/

 

Vedenie školy
Riaditeľ školy: PaedDr. Janka Tulenková
Kontakt: 054/4882122

 

Zástupcovia:

Ing. Anna Spišáková, Ing. Štefan Švec
Kontakt: 054/4882123

 

Školská jedáleň

Vedúca ŠJ: Helena Kačmárová
Kontakt: 054/4882124